Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας τυγχάνει της πλήρους στήριξης της κυπριακής κυβέρνησης με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το στηρίζουν επίσης έμπρακτα το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας & και Ψηφιακής Πολιτικής και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).


ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το 1990 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την Καινοτομία, όπου ορίζεται η Καινοτομία ως εξής:

«Καινοτομία είναι η επιτυχής δημιουργία, αφομοίωση και εκμετάλλευση, κάτι καινούργιου, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο».

Η Καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει και την αποτελεσματική εφαρμογή νέων διαδικασιών ή και την αξιοποίηση νέας τεχνολογίας, με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης/πελάτη ή για την επίλυση ενός προβλήματος στην Επιχείρηση, στην Κοινωνία ή στην Οικονομία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων οι οποίες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία απαρτίζουν ανεξάρτητα πρόσωπα, αδιαμφισβήτητων εξειδικευμένων γνώσεων. Είναι δυνατό, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, να χρησιμοποιούνται και ειδικοί σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθε ένα από τα τέσσερα Βραβεία απονέμεται, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

Οι αιτητές με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεσμεύονται να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία, αποδείξεις και πληροφορίες που τυχόν να απαιτήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα (εταιρεία, συνεταιρισμός, άλλη νομική υπόσταση) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, έχουν καινοτομήσει και μπορούν να αποδείξουν την επιτυχία της καινοτομίας τους.

Ο τομέας δραστηριότητας του κάθε διαγωνιζομένου πρέπει να εμπίπτει σε ένα από τους, που περιγράφονται πιο πάνω. Μόνο μια αίτηση (μία καινοτομία) από κάθε νομικό πρόσωπο/οργανισμό/Υπηρεσία Δημόσιου Τομέα γίνεται αποδεκτή για κάθε βραβείο (τομέα δραστηριότητας).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα ειδικά Έντυπα Αίτησης Συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν

σε κλειστό φάκελο και με την ένδειξη Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν εδώ  ή από τα γραφεία της ΟΕΒ.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, 14 Ιουλίου 2023.
Το Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας είναι το πιο πρόσφατο. Η απονομή του άρχισε το 2020 και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν αναπτύξει και διαθέσει με επιτυχία καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με στόχο την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Αίτηση Συμμετοχής - Application Form