Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας τυγχάνει της πλήρους στήριξης της κυπριακής κυβέρνησης με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το στηρίζουν επίσης έμπρακτα το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας & και Ψηφιακής Πολιτικής και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το 1990 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για την Καινοτομία, όπου ορίζεται η Καινοτομία ως εξής:

«Καινοτομία είναι η επιτυχής δημιουργία, αφομοίωση και εκμετάλλευση, κάτι καινούργιου, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο».

Η Καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει και την αποτελεσματική εφαρμογή νέων διαδικασιών ή και την αξιοποίηση νέας τεχνολογίας, με σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης/πελάτη ή για την επίλυση ενός προβλήματος στην Επιχείρηση, στην Κοινωνία ή στην Οικονομία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων οι οποίες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία απαρτίζουν ανεξάρτητα πρόσωπα, αδιαμφισβήτητων εξειδικευμένων γνώσεων. Είναι δυνατό, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, να χρησιμοποιούνται και ειδικοί σε πολύ συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθε ένα από τα τέσσερα Βραβεία απονέμεται, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

  • H καινοτομία και η ανάγκη/σκοπός/λογική για το οποίο δημιουργήθηκε η ιδέα καθώς και το σκεπτικό προσέγγισης/ανάπτυξής της.

  • Οι τρόποι με τους οποίους η καινοτομία δημιούργησε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση/οργανισμό/υπηρεσία.

  • Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού/υπηρεσίας από την υιοθέτηση της καινοτομίας.

  • Οι επιδράσεις στην επιχείρηση/οργανισμό/υπηρεσία από την υιοθέτηση της καινοτομίας πάνω στην οικονομική κατάσταση (κερδοφορία, εξοικονόμηση πόρων/χρόνου, αύξηση παραγωγικότητας, κ.λπ.)

  • Επιχειρήματα ως προς την πρωτοτυπία και αυθεντικότητα της ιδέας.

  • Η εφαρμογή της καινοτομίας και οι πιθανές επιπτώσεις στην προστασία ή βελτίωση του περιβάλλοντος.

  • Οι τρόποι με βάση τους οποίους υποκινείται και αναπτύσσεται η καινοτομία στη διεύθυνση και το προσωπικό.

  • Η οικονομική κατάσταση του αιτητή κατά τα τελευταία τρία χρόνια (κύκλος εργασιών, κερδοφορία, αύξηση πωλήσεων (%) και μερίδιο αγοράς (%)).

Οι αιτητές με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, δεσμεύονται να παρέχουν πρόσθετα στοιχεία, αποδείξεις και πληροφορίες που τυχόν να απαιτήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν νομικά πρόσωπα (εταιρεία, συνεταιρισμός, άλλη νομική υπόσταση) καθώς και υπηρεσίες/οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, έχουν καινοτομήσει και μπορούν να αποδείξουν την επιτυχία της καινοτομίας τους.

Ο τομέας δραστηριότητας του κάθε διαγωνιζομένου πρέπει να εμπίπτει σε ένα από τους, που περιγράφονται πιο πάνω. Μόνο μια αίτηση (μία καινοτομία) από κάθε νομικό πρόσωπο/οργανισμό/Υπηρεσία Δημόσιου Τομέα γίνεται αποδεκτή για κάθε βραβείο (τομέα δραστηριότητας).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Ο Πρωτογενής Τομέας αφορά επιχειρήσεις από τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, ορυχεία και λατομεία.

  • Ο Μεταποιητικός Τομέας αφορά όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

  • Ο Τομέας Υπηρεσιών αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα.

  • Ο Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας αφορά Δημόσιες υπηρεσίες, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κρατικούς/Ημικρατικούς οργανισμούς (μη κερδοσκοπικούς).

  • Η Κοινωνική Καινοτομία μπορεί να αφορά οποιονδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, νοουμένο ότι έχει κοινωνικό χαρακτήρα.

  • Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται να απονείμει βραβείο αν κρίνει ότι αυτό δεν δικαιολογείται. Μπορεί, όμως, «κατ’ εξαίρεση» να απονέμει δύο βραβεία σε ένα τομέα που η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι ίση.

  • Η καινοτομία για την οποία γίνεται η αίτηση πρέπει να εφαρμόστηκε κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

  • Βραβευθείσες επιχειρήσεις μπορούν να μετέχουν και σε επόμενους διαγωνισμούς με διαφορετική όμως καινοτομία.

  • Όσοι μετέσχαν σε διαγωνισμό και δεν έτυχαν βράβευσης, μπορούν να συμμετάσχουν σε επόμενους διαγωνισμούς με την ίδια ή/και βελτιωμένη καινοτομία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα ειδικά Έντυπα Αίτησης Συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν

- στα γραφεία της ΟΕΒ, Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4 (πρώην Οδός Γλαύκου), 2000 Λευκωσία, (τηλ. 22 643 000),

- ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία,

σε κλειστό φάκελο και με την ένδειξη Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν εδώ ή από τα γραφεία της ΟΕΒ.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, 11η Ιουνίου 2021.

Το Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας είναι το πιο πρόσφατο. Η απονομή του άρχισε το 2020 και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν αναπτύξει και διαθέσει με επιτυχία καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες με στόχο την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

  • Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με δεδομένη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της καινοτομίας, αλλά και την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, καθιέρωσε από το 2006 διαγωνισμό για την απονομή ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Το Βραβείο απονέμεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς ή υπηρεσίες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιτυχείς στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών. Υπό τον γενικό τίτλο Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας απονέμονται πέντε επιμέρους βραβεία, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης, ως ακολούθως:Βραβείο Καινοτομίας για τον Πρωτογενή Τομέα

  • Βραβείο Καινοτομίας για τον Μεταποιητικό Τομέα

  • Βραβείο Καινοτομίας για τον Τομέα των Υπηρεσιών

  • Βραβείο Καινοτομίας για τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

  • Βραβείο Καινοτομίας για την Κοινωνική Καινοτομία